The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com


                                
 
                          ሓ በ ሬ ታ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን።
  ክቡራት ምእመናን ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብ paltalk ኣብ ገዛና ወይ ኣብዘለናዮ ኮይና ክንከታትሎ ከም እንኽእል ተዳልዩልና ኣሎ። ኩላትን ኣብ ቤተክርስትያን ከምዘለና ኾይና በቲ ዝውሃበና ሓበሬታ እናተመራሕና መጽሓፍ ቅዱስ፡ መዝሙርዳዊት ኣዳሊና ዝውሃበና ንባብ ፡ ስግደት ከምእንከታተል ተዳልዩ ኣሎ። ንከታተለሉ ERITREAN ORTHODOX TEWAHDO CHURCH እዩ፡ ካብ ቤተክርስትያን ቅድስት ማርያም ኦስሎ ብቐጥታ ዝሓልፍ ምደብ ኣሎ ፡ ንዘይፈልጡ ክንሕብር ወይ ኣፍልጦ ዘይብሎም ዓበይቲ ክንተሓባበር ናይኩላትና ሓላፍነት እዩ።
                     
              እግዚኣብሔር ምሕረቱ የውርደልና!! 
 
           ቤተክርስቲያን ቅድስትማርያም ኦስሎ ኖርወይ


 

Posted by admin on 04/12/2020 | Viewed 198 times
 

 

 ትምቢት ዘካርያስ 9፡9 ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዚኺ ተሓጎሲ፡ኣቲ ጓል ዮርሳሌም እልል በሊ። እንሆ ንጉስኪ ጻድቕ፡መድሓንን ትሑትን እዩ፡ኣብ ኣድጊ ኣብ ጻዕብ ኣድጊ ተወጢሑ ናባኺ ይመጽእ ኣሎ። 

  ከም ትምቢት ነብዪ ዘካርያስ ‘‘ኣቲ ጓል ጽዮን ኣዚኺ ተሓጎሲ’’ይብል። ሓጎስን ኣዚኻ ምሕጓስን ፍልልይ ኣለዎ ምናልባት ተሓጒስና ስሒቕና ንኸውን ኣዚና ኣብዝተሓጎስናሉ ግዜ ኸኣ ነቢዕና ንኸውን ኢና ከምቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎ 21 ፡ማርቆስ11 ፡ ሉቃስ 19 ፡ ዮሃንስ 12 :ተጻሒፉልና ከምዘሎ ኣብ ቤተ ፋጌ ምስ በጽሐ ሃዋርያት ልኢኹ ነታ እስርቲ ኣድጊ ምስ ዒሉኣ ፈቲሕኩም ኣምጽኡለይ…ከምዝበሎም ንጎይታ ነድልዮ ኢና፡ ሃዋርያት ካህናቱ ልኢኹ ካብ ሓጥያትና ኣንጺሆም ብማእሰር ቕንዕቲ ሃይማኖት ክሳብ ምጽኣት ምስንጸንዕ ኣብ የማኑ ከቕምጠና ስለዝክኣሎ እቶም ሃይማኖትና ከየቃለልና ብማእሰር ቅንዕቲ ሃይማኖት ጸኒዕና ዘለና ኣዚና ንትሓጎስ!! 


Download PDF 

Posted by admin on 04/11/2020 | Viewed 1848 times
 
Download PDF 

Posted by admin on 04/06/2020 | Viewed 117 times
 
 

Posted by admin on 04/06/2020 | Viewed 582 times
 
በስመ ኣኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣኅዱ ኣምላክ ኣሜን!! ናብ 7ይ ሰሙን (ኒቆዲሞስ) ዘብጽሓናልዑል ፈጣሪ ብሰላም ናብ በዓለ ሆሳእናን ትንሳኤኡን የብጽሓና!!
Download PDF 

Posted by admin on 04/04/2020 | Viewed 1243 times
 

[Prev]  1 2 3 [4] 5 6 7 ... 19 [Next]16-20 of 91