The Eritrean St.mary tewhado orthodox church Oslo Norway More info.call +4746276789 or mail to info@orthodox1.com Church is open every sunday 06:00am-14:00pm

www.orthodox1.com


  

በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!!

  እግዚኣብሔር ምሕረቱ የውርደልና፡ ቤተክርስቲያን ካብዝዕጾ ክልተ ሰናብቲ ሓሊፋ ሳልሳይ በጺሕና ከምዚ እንተቐጺሉ ንቤተክርስትያንን ምእመናንን ዓቢ ጸገም እዩ!  ከምቲ ትእዛዝ ብዝሒ ኣይተደልየን  ቤተርስቲያን ከኣ በቲ ዝፍቀደላ ቁጽሪ ተኸፊታ ኣገልግሎታ ከይትህብ ሳዕቤን ኮይኑ ዘሎ ዘይተኣዛዝነት ውሑዳት ምእመን እዩ! ቤተክርስቲያን ዕጹው እዩ ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ጸልዩ እናተብሃለ ኣብ ኣፍ ዕጹው ቤተክርስቲያን እንተ ተኣከብካ እንታይ ማለት’ዩ፧ ከስዕቦ ዝኽእል ሳዕቤን ሸለል ካብ ምባል እዩ ክብሃል ዝከኣል!! ቤተክርስትያን ኩሉ ግዜ ክፉት ክኸውን ይግባእ! ከምዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ጸገም ምስዘጋጥም ግን ክትዓጹ ትግደድ!  ከምቲ  ዘማሪ ልበ ኣምላኽ ንጉስ ዳዊት ኣብ መዝምሩ ዝብሎ ‘’ ንስኻስ ኣብ ኩሉ ኣለኻ’’ ይብል እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ከምዝርከብ ን ኣምን እንተኾይና ኣብ ገዛና ኮይና ንጽልዮ ጸሎት ክሰምዓና ይኽእል እዩ! ቤተክርስቲያን ከኣ ዝጥመቑ እንተሃለዉ ዝቖርቡ ብእብረ እናሰራዕካ ክግልገል ምስተኻእለ እንተኾነ ኣብ መንጎ ዘይእዘዙ ስለዘጋጥሙ ክወርደካ ዝኽእል መቕጻዕቲ ክሳብ ቤተክርስቲያን ምዕጻው ሳለዝኾነ ካብ ኣገልግሎት ጠጠው ክትብል ትግደድ።
     ክቡራት ምእመናን ቤተክርስቲያን ...


full article here >>
 

Posted by admin on 04/02/2020 | Viewed 97 times
 
 በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!
 እሙን ኣገልጋሊ! "ንጎይታኡ ከምቲ ዝልኣኾ ኮይኑ ዝጽንሖ ኣገልጋሊ ኣየናይ`ዩ፧" ኩላትና ኣገልገቲ ጎይታ ኢና! ከመይ ኣለና፧ ኣብዚ ንዓለም ብሓደ ወሪድዋ ዘሎ ልዕሊ ዓቕሚ ሰብ ዝኾነ ለበዳ ሰብ ዝኾነ ናቱ ኣስማት እናሃበ ይሰምዮም ኣሎ። እግዚኣብሔር ግን ኣቐዲሙ ካብ ብሓጥያትና ቁጥዓ ዘውርዶ መቕዘፍቲ ምዃኑ ሓቢሩና እዩ! መድሓኒቱ ከኣ ካብ ሓጥያትና ተመሊስና ምሓረና ኢልካ ምልማን እዩ! ኣብዚ ዓለምና ዘይኣማኒ በዚሑላ ዘሎ ግዜ ኩሉ እኳ ክድሕን ዝደሊ እንተኾነ እቲ መገዲ ድሕነት ግን ን መራሕቲ መንግስትን ምሁራት ኢና በሃልትን መናፍቓንን ክሓድትን ክቕበልዎ ኣይክኣሎምን እዩ!! ነነዌ ካብ መራሕቲ ክሳብ ህጻናትን እንስ ሳን ብጾምን ጸሎትን እዮም ተማሒሮም! ሎሚ ግን ሃይማኖት ሓንቲ እያ እናተባህለ  ብኣሽሓት ዝቑጸራ እምነት ተፈጢረን ከመይ ኢልካ ብሓደ ክትልምን፧ እግዚኣብሔር ግን ጸሎት ውሑዳት ቅኑዓት ስለዝቕበል ኣብዛ ቅንዕቲ ሃይማኖት ዘለኹም ብልቢ ንእግዚኣብሔር ክትልምኑ ቤተክርስቲያን ትላቦ!! 
 
መኑ ውእቱ ገብር ኄር ወምእመን ዘይረክቦ እግዚኡ በምግባረ ሠናይ ወይሠምዮ ዲበ ኵሉ ንዋዩ ካዕበ ይቤሎ እግዚኣብሔር ገብር ኄር ወምዕመን ዘበውኁድ ምዕመነ ኮንከ ዲበ ብዙሕ እሰይመከ ባእ ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/28/2020 | Viewed 1170 times
 

  በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!

ኣብ PDF  ኣቲና ካብ ምንባብ ዝርከብ በረኸት ንካፈል!

በረኸቶም ምስኩላትና ይኹን!!

Download PDF 

Posted by admin on 03/22/2020 | Viewed 2481 times
 
     በስመ ኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!
ናብ ፍርቂ ጾም ዘብጽሓና ልዑል እግዚኣብሔር ኣብ ትንሳኤኡ ብሰላም የብጽሓና!!
 ናይ ማቴዎስ ወንጌል 24   
 ፩ - ኢየሱስ ካብ ቤተ መቕደስ ወጺኡ ኸደ፡ ደቀ መዛሙርቱ ድማ ህንጻ ቤተ መቕደስ ኬርእይዎ ናብኡ ቐረቡ።
፪ - ንሱ ግና መሊሱ፡ እዚ ዅሉስ ትርእይዎዶ ኣሎኹም? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይኪተርፍን
ኢዩ፡ እብለኩም ኣሎኹ፡ በሎም። ፫ - ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ኸሎ፡ ደቀ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም፡ እዚ
መኣዝ ኪኸውን ኢዩ? ትእምርቲ ምምጻእካን መወዳእታ ዓለምንከ እንታይ ኢዩ? እስኪ ንገረና፡ እናበሉ ናብኡ
ቐረቡ። ፬ -ኢየሱስ መሊሱ በሎም፡ ሓደ እኳ ኸየስሕተኩም ተጠንቀቑ። ፭ -ኣነ ክርስቶስ እየ፡ እናበሉ ብዙሓት
ብስመይ ኪመጽኡ ኢዮም እሞ፡ ንብዙሓትውን ኬስሕቱ ኢዮም። ፮ -ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዑ ኢኹም።
ርኣዩ፡ ኣይትሰምብዱ፡ እዚ ዅሉ ኪኸውን ብግዲ ኢዩ፡ ግናኸ መወዳእታ ገና ኢዩ። ፯ - ህዝቢ ናብ ህዝቢ፡
መንግስቲውን ናብ መንግስቲ ኺለዓል ኢዩ። ኣብ በቦታኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን
ኪኸውን ኢዩ። ፰ - እዚ ዅሉ ግና መጀመርታ ቕልውላው ኢዩ። ፱ - ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ኪህቡኹምን
ኪቐትሉኹምን ኢዮም። ብዛዕባ ስመይ ...

full article here >>
Download PDF 

Posted by admin on 03/21/2020 | Viewed 1778 times
 
በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሐዱ ኣምላክ ኣሜን!!  መፃጒዕ ራብዓይ ሰሙን ዓብዪ ጾም ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዓይነት ሕማም ዝነበሮምኣሕውይዎም ምዉታት ኣተንሲእዎም፡ ኩሉ ነናቱ መግለጺ እኳ እንተሃለዎ እቲ ኣብ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 እንረኽቦ ን 38 ዓመታት ዝተደንሰ መፃጉዕ ኣብ ዓራቱ ኾይኑ ምንቅስቓስ ናይቲ ማይ ዝጽበ ዝነበረ ከም መምሃሪ ይግለጽ። ን38 ዓመታት ዝሰንከለ ቀዲመሞ እናወረዱን እናተሓጸቡን ካብ ሕማሞም ይፍወሱ ነበሩ ንሱ ግን ተጸባዪ ስለ ዝኾነ ናይ ምድሓን ዕድል ኣይረኸበን ጎይታ ምስ መጽአ ግን ካብ ዝነበሮ ጸገም ነጻ ገበሮ።  ጎይታ ግን ብሓይሊ ንዓ ክትፍወስ ኣልካ ኢሉ ኣገዲዱ ኣይፈወሶን! ንሕና ውሉድና ሕጻናትብ ሓኪም ዝተኣዝዞም መድሃኒት ኣገዲድና ከም እንህቦም ዘይኮነስ ክትድሕን ዶ ትደልይ ኢኻ ኢሉ ብምሕታት ብድሌቱ እዩ ኣሕውይዎ።
  ንሕናኸ፧ ጎይታና ምሉእ ናጽነት ሂቡና እዩ! ኣገዲዱ እመኑኒ ተገዝኡሉይ ስገዱለይ ኣይበለናን! ንኣብነት '' ብ ህይወት ክትነብሩ ስጋይ ብልዑ ደመይ ስተዩ'' ኢሉና እምበር ኣየገደደናን!  ስለዝኾነ እቲ ኩሉ ከምቲ የርብሓኒ እዩ ዝበሎ ይገበር ኣሎብምግዳድ እንተዝኸውን ግን ፍልልዩ ከም ኣስራትን(ዕሽር) ቀረጽ መንግስትን ምስኮነ!! ጎይታና ኽኣ ክትፍወሱ ዶ ትደልዩ ኢኹም ኢሉ ፍቓደኛታት ምዃና ይሓተና ኣሎ! መልስና እንታይ እዩ፧ ንሓኪም ሕማምና ከም እንነግሮ ኣይኮነን፡ ጎይታ ሕማምና ይፈልጦ እዩ! መልስና ...

full article here >>
 

Posted by admin on 03/15/2020 | Viewed 1253 times
 

[Prev] 1 2 3 4 [5] 6 7 8 ... 19 [Next]21-25 of 91