እንቛዕ ብደሓም መጻእኹም ናብ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ርእሰ ኣድባራት ጽርሃ ኣርያም ቅድስቲ ድንግል ማርያም  ኦስሎ ኖርወይ

Welcome to the Eritrean St.mary coptic tewahdo orthodox church Oslo Norway

ዮሐንስ John 5:1-15

ዮሐንስ 5፡1-15

1: ድሕርዚ ድማ በዓል ኣይሁድ ኰነ። ኢየሱስውን ናብ ኢሩሳሌም ደየበ።

2: ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ጥቓ ደገ ኣባጊዕ ከኣ፡ ብእብራይስጢ ቤት-ሄስዳ ዚብሃል፡ ሓሙሽተ ገበላ እተገብሮ ቐላይ ነበረ።

3: ኣብኡ ምንቅስቓስ እቲ ማይ ዚጽበዩ ብዙሓት ሕሙማት፡ ዕውራትን ሓንካሳትን ድኑሳትን ይድቅሱ ነበሩ።

4: እናሓንሳእ ሓደ መልኣኽ ናብታ ቐላይ ወሪዱ ነቲ ማይ የንቀሳቕሶ ነበረ እሞ፡ እቲ ቕድም ወሪዱ ኣብቲ እተንቀሳቐሰ ማይ ዝአተወ፡ ካብ ዘለዎ ሕማም ዘበለ ይሐዊ ነበረ።

5: ሰላሳን ሾሞንተን ዓመት ዝሐመመ ሰብኣይ ከኣ ኣብኣ ነበረ።

6: ኢየሱስ ድማ ነዚ ደቂሱ ምስ ረኣዮ ነዊሕ ዘመን ምሕማሙ ፈሊጡ ክትሐዊዶ ትደሊ ኢኻ፧ በሎ።

7: እቲ ሕሙም ከኣ ጐይታይ፡ እቲ ማይ ምስ ተንቀሳቐሰ ናብቲ ቐላይ ዜውርደኒ ሰብ የብለይን። ኣነ ኽሳዕ ዝመጽእ ድማ ካልእ ቀዲሙኒ ይወርድ፡ ኢሉ መለሰሉ።

8: ኢየሱስ ከኣ ተንስእ፡ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ፡ በሎ።

9: እቲ ሰብኣይ ብኡብኡ ሐወየ፡ ዓራቱ ኣልዒሉውን ከደ። እታ መዓልቲ እቲኣ ሰንበት ነበረት።

10: ስለዚ ኣይሁድ ነቲ ዝሐወየ ሰብኣይ፥ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ኽትጸውር ኣይተፈቕደልካን በልዎ።

11: ንሱ ግና እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም።

12: ንሳቶም፥ እቲ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይከ እንታዋይ እዩ፧ ኢሎም ሐተትዎ።

13: እቲ ዝሐወየ ግና ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እሞ ኢየሱስ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ፡ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን።

14: ድሕርዚ ኢየሱስ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኸቦ እሞ እንሆ ሐዊኻ፡ ካብዚ ዚገድድ ከይረኽበካስ፡ መሊስካ ኣይትበድል፡ በሎ።

15: እቲ ሰብኣይ ከይዱ ንኣይሁድ እቲ ዘሕወዮስ ኢየሱስ ምዃኑ ነገሮም።

1: After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
2: Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
3: In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
4: For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
5: And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
6: When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
7: The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
8: Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
9: And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
10: The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
11: He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
12: Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
13: And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
14: Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
15: The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole

Norsk ኖርወጂያን

Johannes 5:1

1: Derefter var det en av jødenes høitider, og Jesus drog op til Jerusalem.
2: Men det er ved Fåreporten i Jerusalem en dam som på hebraisk heter Betesda og har fem bueganger;
3: i dem lå en mengde syke: blinde, halte, visne.
4: For en engel steg til visse tider ned i dammen og oprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt oprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.
5: For en engel steg til visse tider ned i dammen og oprørte vannet. Den som da først steg ned efterat vannet var blitt oprørt, han blev helbredet, hvad sykdom han så led av.
6: da Jesus så ham ligge der, og visste at han allerede hadde vært syk i lang tid, sa han til ham: Vil du bli frisk?
7: Den syke svarte ham: Herre! jeg har ingen til å kaste mig ned i dammen når vannet blir oprørt; og i det samme jeg kommer, stiger en annen ned før mig.
8: Jesus sier til ham: Stå op, ta din seng og gå!
9: Og straks blev mannen frisk og han tok sin seng og gikk. Men det var sabbat den dag.
10: Jødene sa da til ham som var blitt helbredet: Det er sabbat, og det er dig ikke tillatt å bære sengen.
11: Han svarte dem: Han som gjorde mig frisk, han sa til mig: Ta din seng og gå!
12: De spurte ham: Hvem er det menneske som sa til dig: Ta den og gå?
13: Men han som var blitt helbredet, visste ikke hvem det var; for Jesus hadde trukket sig tilbake, da det var meget folk på stedet.
14: Siden traff Jesus ham i templet og sa til ham: Se, du er blitt frisk; synd ikke mere, forat ikke noget verre skal vederfares dig!
15: Mannen gikk bort, og fortalte jødene at det var Jesus som hadde gjort ham frisk.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.