እንቛዕ ብድሓን መጻእኩም ናብ ርእሰ ኣድባራት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ኦስሎ ኖርወይ

Welcome to Eritrean St.mary coptic tewahdo orthodox church Oslo Norway

እንቛዕ ብድሓን መጻእኩም ናብ ርእሰ ኣድባራት ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ቅድስቲ ማርያም ኦስሎ ኖርወይ. ቤተክርስትያን ካብ ሰዓት ሹዱሽተ ንግሆ ክሳብ ሰዓት ክልተ ናይ ቀትሪ ኩሉግዝየ ዓርብን ሰልበት ክፉትዩ ብደሐን ምጹ.

Welcome to the website of the Eritrean Orthodox Tewahdo St.mary Congregation in Oslo Norway. Our congregation has existed in Norway since 1985. On this page you will find information about services in our church and other cultural and social events. Church services and opening hrs 06:00 am-14:00pm every Sunday and Friday, everyone is welcome to visit us.

Velkommen til nettstedet for den Eritreisk ortodoks Tewahdo St.mary menighet i Oslo Norge.
Vår menighet har eksistert i Norge siden 1985. På denne siden vil du finne informasjon om gudstjenester i vår kirke og andre kulturelle og sosiale arrangementer. Kirkens gudstjenester har åpen 06-14 hver Fredag og Søndag, alle er hjertelig velkommen.

ርሑስ በዓል ልደት ይግበረልና!!

ክቡራት ምእመናን ኣብዚ ናይ ልዯት ግዜ ብብዝሒ ተዯጋጋሚ ካብ ዝልዓል ሕቶ ኣሕጽር ኣቢለና ክንምልስ። ብመጀመርያ ናብዚ ዘብጽሓና ልኡል እግዝኣብሄር ይመስገን እናበልና
እንቛዕ ናብ ብርሃነ ልዯቱ ብሰላም ኣብጽሓኩም/ና እናበልና ክንምልስ ፍቓደ ይኹን!!
ክቡራን ምእመናን ንኸይንጠራጠር ክንመራምር ኣሎና! እቲ ብምስትውዓል ክንምልከቶ ዘሎና ኽኣ ቃል ኣምላኽ’ዩ! እዚ ኣብ መንጎ ሃይማኖታት ዝግበር ናይ ግዜ ፍልልያት ካብ ሰብ ዝመጸ’ዩ፡ መገዱ ሰብ
ክኣ ናቱ ኽምስርት እንተኾይኑ ካብቲ ዝነበሮ ዝፈልዮ ክፈጥር ኣለዎ። ስለ ዝኾነ በቲ ፍሉጥ መሰረት ምፍልላይ ሃይማኖት ክርስትና ዝኾነ ኣርዮስ ተበጊሱ ክሳብ እዘን ሎሚ እናተፈጠራ ዝሓድራ ዘለዋ ሃይማኖታት ንዓአን
ብዝጥዕመን መገድታት እናተሰረታ ይትከላ ኣለዋ! ተኻሊአን ጎይታ ኣይኮነን!! ጎይታና ብመገዱ ቅደስ ጳውሎስ ባርያኡ ኣብ ኤፌሶን 4፡5
ከምዝሓበረና ሓዯ ጎይታ ሓንቲ እምነት (ሃይማኖት) ኢሉና’ዩ፡ በዚ እንተ ኣሚና ኽኣ ካብታ ጎይታና ዝተኸላ ወጺአን ዘለዋ ሃይማኖታት ኣበየን ተተኺለን ዘለዋ፧ ግልጺ’ዩ ጎይታ እታ መሰረታዊት እምነት ንዕኡ ብዯሙ
ኸምዝተኸላ እዘን ብመገዱ ሰብ ተተኺለን ዘለዋ ኽኣ ብላሳኖም እምበር ብዯም ጎይታ ዘይተተኽላ ስለ ዝኾና ብዝኾነ ሃይማኖታዊ መምዘኒ ሚዛነን ጎዯሎን ኣብ ሚዛን ዘይቀርብን’ዩ!!

እንቋዕ ብሰላም ናብ ብርሃነ ልደቱ ኣብጸሓና!!  LDET-1

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.